Om Balders Hage

Barnen på Svalebo och Ugglebo

Balders Hage har två våningar, Svalebo och Ugglebo. På den nedre våningen går Svalebobarnen, de är mellan ett till tre år. På den övre våningen går Ugglebobarnen. Läs mer om pedagogiken och verksamheten med barnen här.

Då ett Balderbarn får syskon erbjuds barnet under mammas och pappas föräldraledighet att fortsätta på Balders Hage 15-25 timmar per vecka. De som går 25 timmar/vecka följer skolans ledighet.

Vår personal

På Balders Hage består arbetslagen av både förskollärare och barnskötare som länge arbetat tillsammans. Vi ser en god personaltäthet och kontinuerlig fortbildning för personalen som mycket viktig.

Pedagogernas kompetenser tas tillvara på så avdelningarna har ett nära samarbete där bland annat gemensamma projekt löper parallellt med avdelningarnas egen planering.

Pedagogik

Enligt förskolans läroplan ska förskolan bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro och lägga grunden till ett engagemang för hållbar utveckling – miljömässig, ekonomisk och social. Arbetet med hållbar utveckling präglar och genomsyrar pedagogernas arbetssätt och Balders Hages verksamhet.

Social hållbarhet

Balders Hages mål – trygghet, lek, lust och lärande

Vår filosofi är att verksamheten ska präglas av vuxna och barn som är nyfikna, utforskande och har lust att lära tillsammans. Du ska känna dig trygg när du lämnar ditt barn på Balders Hage.

Vår ”Balderanda” är att möta barnen med respekt och inte bara säga nej utan att se de rika möjligheterna och utgå från barnets egna tankar och idéer. Barnen tillåts att vara sig själva och utvecklas efter egna förutsättningar, intressen och behov. Det är viktigt att känna att man får göra fel och känna att det är ”högt i tak”. Vi respekterar och värdesätter barnens lek.

Barnsynen som ska prägla vårt arbete är att barn är kompetenta. Vår kunskapssyn är att tillsammans utforska världen omkring oss på ett lustfyllt och nyfiket sätt. Balders Hages mål innebär även barnen får lära känna sin kropp och vem jag är, mina känslor, empati och leka med kamrater. Det är i gemenskapen med andra som möjligheterna finns att lära sig samarbeta, ta hänsyn, utveckla tolerans och empati, utveckla sitt språk och sitt tänkande.

Vi eftersträvar en inspirerande miljö som förändras efter barnens behov och intressen.

Olika typer av material ska finnas lätt tillgängligt för barnen så att nyfikenhet och intresse förutforskande, lek och skapande väcks. Vi försöker synliggöra barnens intresse och lärande genom pedagogisk dokumentation. Med hjälp av dokumentationen försöker vi hitta olika sätt att inspirera till fortsatt lärande genom att exempelvis visa olika tekniker, hur man kan söka information och hur alla på olika sätt kan engageras och involveras i olika temaarbeten.

Normkritiskt förhållningssätt

På Balders Hage arbetar vi aktivt för att synliggöra de osynliga förväntningar och regler som styr oss. Vi försöker skapa en öppen, respektfull och tillåtande miljö där både barn och vuxna ska få utvecklas och vara precis som en vill! Vi arbetar utifrån diskrimineringsgrunderna då det är tydligt för oss att ett sådant arbete lägger stadiga grunder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. På Balders Hage lägger vi stort fokus på att alla barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas eller hindras av rådande normer.

Vi arbetar för att det ska finnas en representation i det material som finns på förskolan som i exempelvis böcker, leksaker och annat undervisningsmaterial. Representation är viktigt då alla barn ska få känna igen sig, både visuellt och socialt då det kan bidra till att barnet blir bekräftad i sin identitet

Kultur

Flera gånger per termin åker vi på utflykt till biblioteket, teatrar, föreställningar och museum. Vi anser att barnen har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur.

Genom att barnen aktivt får delta i kulturlivet kan de bli inspirerade till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar, känslor och upplevelser genom kultur.

Rytmik, musik, sång och drama är självklara inslag i vår verksamhet

Ekologisk hållbarhet

Natur, kultur och rörelse – aktiviteter med Balders Hage

Barnen på Balders Hage är ute minst en gång om dagen. När vi inte är ute på gården så åker vi ofta på utflykter till olika parker och skogar. Vi har den tanken att vår närmiljö är rik på mångfald och försöker nyttja den så långt det går. Eftersom vi överlag har ett natur- och miljöinriktat arbetssätt, så är våra utflykter varje vecka till naturen en mycket viktig del av vår verksamhet. Vi vill att barnen genom många, rika och roliga naturupplevelser ska lära sig älska och akta allt liv och alla växter i vår natur.

Hållbar mat på tallriken

Hemlagad mat smakar bäst! All mat lagas av personalen i Balders Hages kök och i möjligaste mån väljer vi ekologiska alternativ. En kost med mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fullkorn är bra både för hälsan och miljön. Vi på Balders Hage har som filosofi att barn som lär sig tycka om och prova på en varierad och näringsrik mat som är lagad från grunden, kommer chanserna öka för att de ska fortsätta med de vanorna senare i livet. Eftersom förskolan har en jätteviktig roll i arbetet för bra matvanor är användandet av socker väldigt begränsat på Balders Hage.

Ekonomisk hållbarhet

Material

Vi arbetar löpande med att minska våra klimatavtryck. Förskolans inköp av material är ett område där vi gör ansvarsfulla och medvetna val. För att skapa en bättre miljö stödjer vi arbetet med att ta bort kemikalier i barnens innemiljö. Vi inhandlar material som är CE-märkta och Svanenmärkta eller motsvarande. Vi ser även till att produkterna är tillverkade inom EU och uppfyller EU:s skärpta kemikaliekrav. Alla kemikalier såsom städmaterial, tvålar och tvätt/diskmedel är godkända.

Vi är varsamma om det material vi har på förskolan och genom återbruk får barnen möjlighet att vara kreativa med material som annars skulle slängas. Vi är måna att om vi tillsammans

ska vara varsamma och ta ansvar för både förskolan och barnens egna saker. När barnen lär sig ta ansvar för sina och förskolans saker stärks även barnens självständighet och ansvarskänsla.

Mathållning är en viktig del i vår utbildning på Balders Hage. Vi försöker minimera vårt matsvinn och ser måltiden som ett bra tillfälle att samtala om frågor om hållbarhet och var maten vi äter kommer ifrån.

Dokumentation i TYRA-appen

Vi använder appen TYRA som verktyg för att bl.a. dela med oss av den pedagogiska dokumentationen, utvärdera och utveckla Balders Hages verksamhet, samt hantera scheman, frånvaroinformation och kommunikation. Med appen kan pedagogerna enkelt dokumentera – och föräldrarna enkelt följa – barnens utveckling och lärande.

Foton av Fredrik Nytomt.