Pedagogik

Balders Hages mål – trygghet, lek, lust och lärande

Vår filosofi är att verksamheten ska präglas av vuxna och barn som är nyfikna, utforskande och har lust att lära tillsammans. Du ska känna dig trygg när du lämnar ditt barn på Balders Hage.

Vår ”Balderanda” är att möta barnen med respekt och inte bara säga nej utan att se de rika möjligheterna och utgå från barnets egna tankar och idéer. Barnen tillåts att vara sig själva och utvecklas efter egna förutsättningar, intressen och behov. Det är viktigt att känna att man får göra fel och känna att det är ”högt i tak”. Vi respekterar och värdesätter barnens lek.

Barnsynen som ska prägla vårt arbete är att barn är kompetenta. Vår kunskapssyn är att tillsammans utforska världen omkring oss på ett lustfyllt och nyfiket sätt. Balders Hages mål innebär även barnen får lära känna sin kropp och vem jag är, mina känslor, empati och leka med kamrater. Det är i gemenskapen med andra som möjligheterna finns att lära sig samarbeta, ta hänsyn, utveckla tolerans och empati, utveckla sitt språk och sitt tänkande.

Vi eftersträvar en inspirerande miljö som lever efter barnens behov. Olika typer av material ska finnas lätt tillgängligt för barnen och ge dem impulser till utforskande, lek och skapande. Vi försöker synliggöra och fånga barnens lärande genom pedagogisk dokumentation och att inspirera, visa på tekniker, hur man söker nya kunskaper och involvera alla i temaarbeten.

Natur, kultur och rörelse – aktiviteter med Balders Hage

Barnen på Balders Hage är ute minst en gång om dagen. När vi inte är ute på gården så åker vi ofta på utflykter till olika parker och skogar. Vi har den tanken att vår närmiljö är rik på mångfald och försöker nyttja den så långt det går. Eftersom vi överlag har ett natur- och miljöinriktat arbetssätt, så är våra utflykter varje vecka till naturen en mycket viktig del av vår verksamhet. Vi vill att barnen genom många, rika och roliga naturupplevelser, ska lära sig älska och akta allt liv och alla växter i vår natur. Flera gånger per termin åker vi även på utflykt till biblioteket, teatrar, föreställningar och museum. Vi anser att barnen har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur. Genom att barnen aktivt får delta i kulturlivet kan de bli inspirerade till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst. Rytmik, musik, sång och drama är också självklara inslag i vår verksamhet!

Miljömedvetenhet

För att skapa en bättre miljö stödjer vi arbetet med att ta bort kemikalier i barnens innemiljö. Vi inhandlar material som är CE-märkta och svanenmärkta eller motsvarande. Vi ser även till att produkterna är tillverkade inom EU och uppfyller EU:s skärpta kemikaliekrav. Alla kemikalier såsom städmaterial, tvålar och tvätt/diskmedel är godkända. På alla avdelningar har vi tvåldispenser och pappershållare för att minimera smitta. Vi har specifika hygienrutiner vid till exempel skötbordet.

Normkritiskt förhållningssätt

På Balders Hage arbetar vi aktivt för att synliggöra de osynliga förväntningar och regler som styr oss. Vi försöker skapa en öppen, respektfull och tillåtande miljö där både barn och vuxna ska få utvecklas och vara precis som en vill! Vi arbetar utifrån diskrimineringsgrunderna då det är tydligt för oss att ett sådant arbete lägger stadiga grunder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. På Balders Hage lägger vi stort fokus på att alla barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller.

Teknik i förskolan

På Balders Hage använder vi oss av olika former av informations- och kommunikationsteknik i det dagliga arbetet. Det kan till exempel handla om att förstärka miljön genom projiceringar, ljud och ljus, men också genom att barnen får använda de digitala verktyg vi har tillgång till såsom lärplattor, SMARTboard, projektor och Photon (programmeringsverktyg). Genom detta arbete ökar vi barnens förutsättningar att få uppleva och lära sig genom digitala verktyg samt att få utveckla sin kompetens inför fortsatt lärande. Vi ser detta som ett viktigt komplement till de mer traditionella tekniker och material som vi erbjuder i förskolan. Arbetet innebär att barnen får utforska och upptäcka med elektronisk teknik. Vi använder också TYRA som ett reflektionsverktyg i vår dagliga verksamhet.

Foton av Fredrik Nytomt.